TLDR: Klub slúži na voľnú diskusiu a samotný klub ani jeho členovia nenesú žiadnu právnu zodpovednosť za rozhodnutia subjektov zúčastnených na diskusii.

Žiaden výrobok, proces, alebo služba by sa nemali považovať za úplne odolné voči hrozbám a žiadne jednotlivé bezpečnostné opatrenia nemôžu byť úplne účinné pri ošetrovaní bezpečnostných rizík a prevencii bezpečnostného incidentu.

Odporúčania klubu sú formulované tak, aby boli súčasťou komplexného a holistického prístupu k bezpečnosti v súlade s požiadavkami európskej a slovenskej právnej úpravy. Každý produkt a služba nevyhnutne vyžaduje previazanosť na ďalšie prevádzkové procesy subjektu a môžu byť závislé na čo najefektívnejšej prevádzke iných produktov alebo služieb. Klub nezaručuje, že akékoľvek výrobky, procesy alebo služby vás absolútnym spôsobom chránia pred škodlivým alebo nezákonným konaním ktorejkoľvek strany.

V prípade potreby je možné (a odporúčané) obrátiť sa na odborníkov.